Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov

Dk-design s.r.o.
Magurská 23
080 01 Prešov
IČO:36 514 209
IČ DPH:SK2022140593
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu PO, oddiel: Sro vložka 17127/P
e-mail: info@lacne-skrine.sk
tel. č.: 0907 956 333

ako Prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči Dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Rozsah spracúvania osobných údajov a informácií o dotknutej osobe

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich klientov (resp. potenciálnych klientov):

 • identifikačné údaje zákazníka (najmä meno, priezvisko, titul, adresa bydliska alebo miesta podnikania, príp. IČO, DIČ, IČ DPH)
 • informácie o dodávaných tovaroch a službách
 • adresa pre doručenie
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt
 • IP adresy zariadení, z ktorých prebehlo prihlásenie

 

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb ( klientov , potenciálnych klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia .

EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajovÚčelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie
Právny základZákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehoty na vymazanie os. údajov10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

 

EVIDENCIA KLIENTOV, POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV
Účel spracúvania osobných údajovSplnenie zmluvnej povinnosti – doručenie tovaru zákazníkovi
Právny základZmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou
Lehoty na vymazanie os. údajov10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

 

MARKETING
Účel spracúvania osobných údajovZasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa
Právny základsúhlas
Lehoty na vymazanie os. údajovVaše údaje budú uložené, kým sa neodhlasíte z odberu noviniek

 

Kategórie príjemcov osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré spracuvávame, spracuvávajú naši zamestnanci. Tieto informácie sa nachádzajú na serveroch v rámci Európskej únie (Bratislava). Žiadne tretie strany nemajú prístup k vašim osobným údajom, ak im to zákon neumožňuje. Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú sprostredkovatelia, ktorých činnosť je v súlade s európskymi štandardmi ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:

 • sprostredkovateľ na spracúvanie účtovných služieb;
 • sprostredkovateľ na spracúvanie personalistiky;
 • sprostredkovateľ na správu a údržbu informačného systému a poskytovateľ IT podpory;
 • poskytovateľ doručovacích služieb;
 • audítorská spoločnosť vykonávajúca audit pre Prevádzkovateľa;
 • daňový úrad;
 • súd, exekútor;
 • iné orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Podľa slovenských daňových zákonov sme povinní uchovávať základné osobné údaje Dotknutých osôb (meno, adresa, kontaktné údaje) minimálne po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis, po ktorých budú odstránené. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa. Vaše informácie, ktoré používame na marketingové účely, sa uchovávajú u nás, kým nám neoznámite, že tieto informácie už nechcete dostávať.

 

Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
 • Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
 • Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
 • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
 • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).

 

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej požiadavky, alebo mailom na adresu Prevádzkovateľa. Ak nebudete chcieť dostávať informačné emaily od Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, môžete sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím v päte každého emailu.

 

Cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do krajín mimo Európskej únie.

 

Záverečné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Dk-design s.r.o. prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
Kontaktné údaje:
emailová adresa: info@lacne-skrine.sk alebo číslo +421/0907 956 333