Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1.Všeobecné ustanovenia
Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma:
Dk-design s.r.o. so sídlom Magurská 23
080 01 Prešov
IČO:36 514 209
IČ DPH:SK2022140593
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu PO, oddiel: Sro vložka 17127/P
(ďalej len “predávajúci”) a objednávajúcim.
Predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetovej stránky lacne-skrine.sk
Zmluvné strany sa zaväzujú, že objednávajúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky zmluvy o dielo, uzavreté na internetovej stránke lacne-skrine.sk, prevádzkované predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar, ktorý prezentuje na predmetnej internetovej stránke (ďalej len ” zmluva o dielo”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a objednávajúcim, vzniknuté pri uzatváraní zmluvy o dielo a reklamácii tovaru.

Článok 2.Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, chránené podľa platných predpisov, budú použité iba k plneniu zmluvy s objednávajúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe. Pred vytvorením objednávky si prosím pozorne prečítajte Informácie o spracovaní osobných údajov .
Predávajúci nepriamo zhromažďujete svoje údaje prostredníctvom súborov cookie. Prečítajte si naše pravidlá cookies, ktoré boli vytvorené s cieľom lepšie pochopiť túto technológiu a ako ju používame na našich webových stránkach a na našich službách, aplikáciách a nástrojoch.

Článok 3. Reklamácie
Záručné podmienky na dodaný tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra slúži zároveň ako záručný list.

Článok 4. Objednávanie
Objednávajúcemu bude dodaný tovar a služby za vopred dohodnutú cenu. Ak ide o tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nedržíme skladom, predávajúci objednávajúcemu vopred oznámi cenu a termín dodania tovaru. Každá objednávka bude potvrdená e-mailom. Objednávku tovaru je možné zrealizovať formou elektronického obchodu, na internetovej stránke lacne-skrine.sk . Zmeny v objednávke, prípadne jej zrušenie je možné z výrobných dôvodov prijať najneskôr nasledujúci pracovný deň (do 10. hodiny) po potvrdení objednávky.

Článok 5. Dodacia lehota
Dodacia lehota na vstavané skrine na mieru je do 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky objednávajúcim a úhradou ( rozumej reálnym prípisom) zálohovej platby na účet predávajúceho ak nie je dohodnuté inak. V ojedinelých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. Každá zmena sa objednávajúcemu vopred oznámi.

Článok 6. Platobné podmienky
Úhrada za objednávku, je pri prevzatí tovaru. Tovar je majetkom predávajúceho do kompletného vyplatenia celkovej sumy objednávky.

Článok 7. Záverečné ustanovenia
Všetky ďalšie práva a povinnosti, pokiaľ nie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.