Informácie o spracovaní osobných údajov

Dk-design s.r.o.
Magurská 23
080 01 Prešov
IČO:36 514 209
IČ DPH:SK2022140593
zapísaná v obchodnom registri okresného súdu PO, oddiel: Sro vložka 17127/P
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel. č.: 0907 956 333

ako Prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči Dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Rozsah spracúvania osobných údajov a informácií o dotknutej osobe

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné osobné údaje svojich klientov (resp. potenciálnych klientov):


Účel spracúvania osobných údajov

Účelom sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb ( klientov , potenciálnych klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia .
EKONOMICKO-ÚČTOVNÁ AGENDA
Účel spracúvania osobných údajov Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie objednávok, došlých faktúr a fakturácia odberateľom, styk s bankou, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie
Právny základ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

EVIDENCIA KLIENTOV, POTENCIONÁLNYCH KLIENTOV
Účel spracúvania osobných údajov Splnenie zmluvnej povinnosti - doručenie tovaru zákazníkovi
Právny základ Zmluva medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou
Lehoty na vymazanie os. údajov 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu z dôvodu evidencie v rámci účtovnej agendy

MARKETING
Účel spracúvania osobných údajov Zasielanie informácií o produktoch a tovaroch Prevádzkovateľa
Právny základ súhlas
Lehoty na vymazanie os. údajov Vaše údaje budú uložené, kým sa neodhlasíte z odberu noviniek

Kategórie príjemcov osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré spracuvávame, spracuvávajú naši zamestnanci. Tieto informácie sa nachádzajú na serveroch v rámci Európskej únie (Bratislava). Žiadne tretie strany nemajú prístup k vašim osobným údajom, ak im to zákon neumožňuje. Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú sprostredkovatelia, ktorých činnosť je v súlade s európskymi štandardmi ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutých osôb poskytuje nasledovným kategóriám príjemcov:


Doba uchovávania osobných údajov

Podľa slovenských daňových zákonov sme povinní uchovávať základné osobné údaje Dotknutých osôb (meno, adresa, kontaktné údaje) minimálne po dobu, ktorú vyžaduje príslušný osobitný predpis, po ktorých budú odstránené. Ak takýto osobitný predpis neexistuje, doba uchovávania vyplýva z archivačného poriadku Prevádzkovateľa. Vaše informácie, ktoré používame na marketingové účely, sa uchovávajú u nás, kým nám neoznámite, že tieto informácie už nechcete dostávať.


Práva Dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa).


Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej požiadavky, alebo mailom na adresu Prevádzkovateľa. Ak nebudete chcieť dostávať informačné emaily od Prevádzkovateľa alebo jeho partnerov, môžete sa z odberu vždy odhlásiť kliknutím v päte každého emailu.


Cezhraničný prenos osobných údajov

Prevádzkovateľ nebude osobné údaje Dotknutých osôb prenášať do krajín mimo Európskej únie.


Záverečné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Dk-design s.r.o. prijal ako prevádzkovateľ informačného systému všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

Dotknuté osoby majú možnosť informovať sa o spracovaní ich osobných údajov predtým, ako ich Prevádzkovateľ začne spracúvať.

Cieľom a snahou Prevádzkovateľa je, aby Dotknuté osoby boli jednoduchým spôsobom informované o spracúvaní ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa a aby poznali svoje práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali:
Kontaktné údaje:
emailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. alebo číslo +421/0907 956 333